Notársky úrad Námestovo


Mgr. Juraj Hamara

Kontakt

Vitajte na stránke notárskeho úradu!


Na notárskom úrade Vám ponúkame širokú škálu právnych služieb.

Služby notárskeho úradu


Štát poveruje notára zákonom č. 323/1992 Zb. na výkon verejnej moci, konkrétne na tieto činnosti:

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch:
 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • iné zmluvy, dohody alebo jednostranné právne úkony
Osvedčovanie právne významných skutočností:
 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní podľa 63 zák. č. 323/1992 Zb.
 • o iných skutočnostiach
Konania vo veciach notárskych úschov:
 • listiny, najmä závety s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť
 • peniaze a cenné papiere, aby ich notár mohol vydať určitému príjemcovi
Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov:
 • Notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% daní z príjmu
 • Notársky centrálny register závetov
 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register dražieb
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov
 • Notársky centrálny register listín
Činnosť súdneho komisára:
 • prejednávanie a rozhodovanie v dedičských veciach zverených súdom
Iná činnosť notárskeho úradu:
 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • vydávanie výpisu z Obchodného registra na počkanie
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach

Cenník u notára


 • Výšku odmeny za úkony v notárskej činnosti upravuje vyhláška MS SR č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov.

 • Poplatok u notára je určený pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu.

 • Poplatok u notára pozostáva zo samotnej odmeny, náhrady hotových výdavkov a zvyšuje sa o DPH, ktorej platcom je každý notár.

 • O poplatku za konkrétny úkon je vhodné sa informovať na notárskom úrade.

„Lex est quod notamus"


„Právo je to, čo je zapísané."

Mapa parciel


 • Úrad geodézie, kartografie a katastra SR sprístupnil webovú aplikáciu Mapový klient ZBGIS, ktorá poskytuje plnohodnotné informácie z rezortu geodézie, kartografie a katastra SR.

 • Mapový klient umožňuje zistiť kde sa nachádzajú parcely, komu patria, aká je ich výmera a podiel vlastníkov.

 • Webová aplikácia Mapový klient ZBGIS: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/

 • Návod k vyhľadávaniu parciel

Užitočné odkazy


Kontakt


Po predchádzajúcej dohode s klientom je možné vykonanie notárskeho úkonu mimo sídla notárskeho úradu, po pracovnom čase, prípadne v dňoch pracovného voľna.

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok:

8:00-16:00

Notársky úrad

Mgr. Juraj Hamara

Hviezdoslavova 16/11

029 01 Námestovo